Hållbarhet vid Konstsamfundet

ESG står för de engelska orden Environmental, Social and Governance – miljö, social nytta samt ägarstyrning och ledarskap. ESG-principerna utgör en av hörnstenarna för Konstsamfundet verksamhet.

0

hektar av KSF:s marker är skyddade

0

hektar lades till år 2023

0

hektar av föreningens marker är skyddade för byggande

Hållbarhet

“Miljötänkandet kommer helt konkret till uttryck t.ex. i investeringar i energi- och uppvärmningslösningar i föreningens fastigheter.”

Miljötänkandet kommer helt konkret till uttryck t.ex. i investeringar i energi- och uppvärmningslösningar i föreningens fastigheter. På Söderlångvik finns solpaneler vars effekt är 93 kWp, och gårdens byggnader värms till stora delar med flis från egen skog. Under år 2023 installerades 224 solpaneler också på Glaspalatsets tak. Glaspalatset övergick till förnybar fjärrvärme i mars 2022 och Amos Rex använder sig av vindel. Museets koldioxidavtryck kalkyleras kontinuerligt och också verksamhetens digitala fotavtryck beaktas.
Skogarna på Söderlångvik sköts i enlighet med en skogsstrategi som sträcker sig fram till 2030. I linje med strategin har Konstsamfundet bl.a. anlagt våtmarker och låtit totalskydda betydande skogsarealer på Kimitoön. Under år 2023 utökades den totalskyddade arealen med ytterligare 88 hektar vid Ölmos-Purunpää.

Också inom placeringsverksamheten blir hållbarhetsaspekter allt mer betydelsefulla. Konstsamfundet bedömer att bolag som prioriterar hållbarhet på sikt genererar en bättre avkastning och har en lägre risk än bolag i genomsnitt. Vid placerings- och avyttringsbeslut läggs därför stor vikt vid hållbarhet.

Social nytta

Konstsamfundet är en allmännyttig förening och de stöd och stipendier som föreningen årligen delar ut medverkar helt konkret till att skapa samhällelig nytta. Det största stödet riktas till Hufvudstadsbladet Ab som genom att producera kvalitativ journalistik medverkar till stärka medborgarsamhället och demokratin. Nyhetstidningen för barn, Hbl Junior, ökar de svenskspråkiga barnens förståelse för aktuella frågor i samhället.

Sambandet mellan kultur och välmående är obestridligt och Konstsamfundets bidrag till organisationer och projekt inom musik, scenkonst, filmkonst och visuell konst möjliggör såväl frivillig som professionell kulturverksamhet. På motsvarande sätt skapar Amos Rex samhällsnytta genom att producera konstupplevelser. En betydande del av museets verksamhet riktar sig till barn och unga, som alltid erbjuds fritt inträde till Amos Rex. Generation-utställningen, som år 2023 arrangerades för tredje gången, ger unga konstnärer en viktig erfarenhet och en unik möjlighet att ställa ut sina verk som en del av en professionellt kuraterad helhet.

Genom bidrag till yrkesskolorna och -instituten på andra och tredje stadiet stöder Konstsamfundet en fungerande yrkesutbildning på svenska i Finland, vilket på sikt gagnar hela samhället.

Ägarstyrning och ledarskap

Konstsamfundet har en styrelse som år 2023 bestod av fem ledamöter, som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen utser inom sig ordförande för ett år i sänder. Föreningens styrelseledamöter får inget arvode. Konstsamfundets operativa arbete leds av en verkställande direktör.

De operativa bolagen Amos Rex Ab, Glaspalatskvarteret Ab och Hufvudstadsbladet Ab har alla en egen styrelse som ansvarar för respektive bolags organisation och förvaltning.

Placeringsverksamheten och stipendieverksamheten är integrerade delar av föreningens arbetsområde. Bägge har stöd av rådgivande expertorgan. Stipendieverksamheten har till stöd 35 externa sakkunniga som betalas ett arvode för sitt arbete. Placeringsverksamheten bistås av ett placeringsråd vars medlemmar inte får något arvode.